elearn site

 
ENGLISH 12: Unit 3: Ways of socialising
REVIEW   

Grammar point:
Exercise:

Choose the best answer for the following sentences:


1. She said, "I am not hungry now."
A. She said that she was not hungry now.
B. She said that she is not hungry now.
C. She said that she was not hungry then.
D. She said that she is not hungry then.
Explain:


2. Patricia: "My mother will celebrate her birthday next weekend."
A. Patricia said that her mother will celebrate her birthday the following weekend.
B. Patricia said that her mother would celebrate her birthday the following weekend.
C. Patricia said that her mother will celebrate her birthday the previous weekend.
D. Patricia said that her mother would celebrate her birthday the previous weekend.
Explain:


3. Mandy: "Are the boys reading the book?"
A. Yesterday Mandy asked me if the boys were reading the book.
B. Yesterday Mandy asked me if the boys are reading the book.
C. Yesterday Mandy asked me if are the boys reading the book.
D. Yesterday Mandy asked me were the boys reading the book.
Explain:


4. Daniel: “Will it rain tomorrow?"
A. Yesterday Daniel asked me if it would rain today.
B. Yesterday Daniel asked me if it would rain the next day.
C. Yesterday Daniel asked me if it will rain today.
D. Yesterday Daniel asked me if it will rain the day after.
Explain:


5. Emily: "Our teacher will go to Leipzig tomorrow."
A. Emily said that their teacher would go to Leipzig the previous day.
B. Emily said that their teacher would go to Leipzig tomorrow.
C. Emily said that their teacher would go to Leipzig the next day.
D. Emily said that their teacher will go to Leipzig the next day.
Explain:
Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved