elearn site

 
English 9: Unit 3: A trip to the countryside
Activity:

Choose the best answer for the following sentences:


1. I want to escape the noise of city. ............... I’ll have a trip to the countryside.
A. Because
B. But
C. Although
D. So
Explain:


2. There is a small bamboo ............... at the entrance to the village.
A. forest range
B. forestation
C. trees
D. forest
Explain:


3. The weather is nice. Shall we ............... that mountain this morning?
A. walk
B. go
C. climb
D. travel
Explain:


4. The farmers were working ............... the field when we came.
A. in
B. at
C. on
D. over
Explain:


5. I wish I ............... your village again some day, Liz told Mary.
A. can visit
B. will visit
C. visited
D. could visit
Explain:
Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved