elearn site

 
English 9: Unit 5: The media

Rewrite each sentence so that the meaning stays the same:

do you think of my new dress?” she asked Mary


1. She asked Mary how she thought of her new dress.
“Howforward to seeing them again


2. It will be good to see them again.
I′m lookingstop me from doing what I want


3. I can do what I want and you can′t stop me.
You can′tnot having a license


4. The driver of the car said it was true that he didn′t have a license.
The driver of the car admittedseeing Uncle Ho


5. Seeing Uncle Ho will always stay in my memory.
I will never forget


Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved