elearn site

 
English 11: Unit 7: World population

Rewrite each sentence so that the meaning stays the same:

you do not stop talking, you will not understand the lesson


1. Stop talking or you won′t understand the lesson.
Ifto find my wallet, could you let me know?


2. If by any chance you find my wallet, could you let me know?
If you happendo not go out more often, you will be ill


3. Go out more often or you will be ill.
If youhe had been careful, he would not have lost his money/he had been careful, he would not have lost his money


4. He lost his money simply because he wasn′t careful.
IfPauline had not been interested, the project would have been abandoned


5. But for Pauline′s interest, the project would have been abandoned.
If


Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved