elearn site

 
ENGLISH 10: Unit 4: Special education
REVIEW   

Grammar point:
Exercise:

Choose the best answer for the following sentences:


1. Nguyen Dinh Chieu school is a school for the ................
A. unusual
B. blind
C. healthy
D. sick
Explain:


2. Life is all right if you have a job, but things are not so easy for ................
A. the rich
B. the unemployed
C. the young
D. the injured
Explain:


3. Julia has been a nurse all her life. She has spent her life caring for ................
A. the young
B. the unemployed
C. the sick
D. the rich
Explain:


4. ............... have the future in their hands.
A. The rich
B. The sick
C. The poor
D. The young
Explain:


5. Nurses are required to look after the ................
A. sick
B. unemployed
C. blind
D. rich
Explain:
Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved