elearn site

 
ENGLISH 6: Unit 4: Big or small
REVIEW   

Grammar point:
Exercise:

Choose the best answer for the following sentences:


1. Tom′s school is ................
A. late
B. nine
C. small
D. grade
Explain:


2. The opposite of “small′ is:
A. little
B. big
C. few
D. tiny
Explain:


3. Is your school ............... or small? – It′s small.
A. tall
B. big
C. small
D. weight
Explain:


4. Remember to get ............... before going out.
A. tiny
B. good
C. dressed
D. tidy
Explain:


5. Is Peter′s school ...............? Yes, it is.
A. smaller
B. the smallest
C. small
D. a small
Explain:
Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved