elearn site

 
English 7: Unit 2: Personal information
Activity:

Choose the best answer for the following sentences:


1. I ............... to Hawaii tomorrow.
A. did go
B. has go
C. will go
D. have go
Explain:


2. We don’t want to see a film so we go to ...............
A. the cinema
B. the theatre
C. the market
D. the zoo
Explain:


3. What’s your telephone ............... ? 028526327
A. number
B. letter
C. dial
D. address
Explain:


4. Jack is 10. He ............... 11 on Monday, June 24th.
A. is being
B. will be
C. is
D. has be
Explain:


5. How far is it from here? ...............
A. It is long
B. No, it is not far
C. One kilometer
D. Yes, it is far
Explain:
Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved