elearn site

 
English 7: Unit 13: Activities

Rewrite each sentence so that the meaning stays the same:

types very fast


1. She is a fast typist.
Shetennis badly


2. She is not good at tennis.
She playsin collecting stamps


3. Mai joins the stamp collection club.
She′s very interesteda new pair of shoes/another pair of shoes


4. My shoes are too small for me.
You ought to buyspeak Chinese, but my friend does


5. I don′t speak Chinese. My friend speaks Chinese.
I don′t


Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved