elearn site

 
English 10: Unit 15: Cities

Rewrite each sentence so that the meaning stays the same:

for her to stay up to finish her homework tonight


1. She can′t possibly stay up to finish her homework tonight.
It is impossibletold the boys not to make those mistakes again


2. “Don′t make these mistakes again, boys” said the teacher.
The teacheris not as mighty as the pen


3. The pen is mightier than the sword.
The swordhot that the little boy could not eat it


4. The little boy couldn′t eat the cake because it was very hot.
The cake was sois the biggest animal


5. No other animal is as big as an elephant.
The elephant


Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved