elearn site

 
ENGLISH 11: Unit 4: Volunteer work
REVIEW   

Grammar point:
Exercise:

Choose the best answer for the following sentences:


1. When ............... in international trade, letters of credit are very convenient.
A. are used
B. using
C. they used
D. used
Explain:


2. I believe there is someone ............... on the floor.
A. to knock
B. knocking
C. knocked
D. knock
Explain:


3. ............... by the visitor, the clavichord would not be used.
A. breaking
B. break
C. broke
D. broken
Explain:


4. ............... from what you say, you are innocent.
A. To judge
B. Judge
C. To be judged
D. Judging
Explain:


5. They admitted ............... members of the gang.
A. be
B. to being
C. to be
D. being
Explain:
Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved