elearn site

 
ENGLISH 7: Unit 10: Health and hygiene
REVIEW   

Grammar point:
Exercise:

Choose the best answer for the following sentences:


1. He has to look after his mother ............... she is ill.
A. so
B. due to
C. despite
D. because
Explain:


2. Because his tooth has a cavity.
A. Why are his tooth hurt?
B. Why is his tooth hurt?
C. Why does he have a cavity?
D. Why do he have a cavity?
Explain:


3. Avoid eating a lot of sweets ............... eating a lot of sweets is not good for health.
A. even
B. before
C. because
D. so
Explain:


4. Why does she have a toothache?
A. Because she doesn't use old toothbrush.
B. Because she doesn't frequently brush teeth after meals.
C. Because she brushes teeth after meals.
D. Because she often takes care of her teeth.
Explain:


5. ............... does Mary see dentist?
A. how
B. who
C. what
D. Why
Explain:
Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved