elearn site

 
English 6: Unit 8: Out and about

Read the passage and choose the correct answer:

It’s half past four in the morning. Mr. Bill is a truck driver and he is going to a farm. Mr. Bill is arriving at the farm. A farmer is waiting for him. Mr. Bill and the farmer are loading the truck with vegetables. Mr. Bill is driving to New York city. He is taking the vegetables to the market.


1. What does Mr. Bill do?
A. a truck driver
B. a teacher
C. a businessman
D. a policeman
Explain:


2. Where is he going at half past four in the morning?
A. a store
B. a market
C. a school
D. a farm
Explain:


3. Who is waiting for him?
A. his neighbour
B. a farmer
C. his wife
D. a boy
Explain:


4. Where is he taking the vegetables to?
A. the store
B. the school
C. the supermarket
D. the market
Explain:
Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved