elearn site

 
English 7: Unit 10: Health and hygiene
Activity:

Choose the best answer for the following sentences:


1. My mother ............... lunch for my family.
A. to prepare
B. preparing
C. prepares
D. prepare
Explain:


2. Why does his tooth hurt? ............... he has a cavity.
A. Because
B. However
C. Because of
D. Yet
Explain:


3. You ............... to visit your dentist twice a week.
A. must
B. would
C. should
D. ought
Explain:


4. ............... you go to bed late last night?
A. Why have
B. Why has
C. Why did
D. Why don’t
Explain:


5. Would you tell me where ............... you born?
A. has
B. have
C. were
D. was
Explain:
Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved