elearn site

 
English 9: Unit 1: A visit from a pen pal
Activity:

Choose the best answer for the following sentences:


1. Like Vietnam, Malaysia is a ............... country.
A. tropically
B. tropics
C. tropical
D. tropic
Explain:


2. I wish I ............... more time to get to know your beautiful country better.
A. have
B. had
C. having
D. has
Explain:


3. What a pity! Jane can’t come with us. We all wish she ............... .
A. should
B. would
C. could
D. can
Explain:


4. Tom wishes he could come and visit his friend next summer, but he ............... .
A. can
B. couldn’t
C. can’t
D. could
Explain:


5. The ............... religion of Malaysia is Islam.
A. official
B. officinal
C. office
D. officer
Explain:
Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved