elearn site

 
English 10: Review: Grammar

Grammar point:
Exercise:

Choose the best answer for the following sentences:


1. Their mathematics is not good. They ............... do more exercises at home.
A. should
B. shall
C. might
D. would
Explain:


2. Lots of areas are lack of water. We ............... provide water for them.
A. would
B. should
C. may
D. could
Explain:


3. She is so tired after a week working hard. She ............... go away for a few days
A. could
B. would
C. can
D. should
Explain:


4. Thomas drives carelessly so he sometimes makes an accident. He ............... drive carefully.
A. shall
B. would
C. ought
D. should
Explain:


5. She is always late for work. She ............... go to bed early.
A. should
B. may
C. shall
D. will
Explain:
Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved