elearn site

 
English 7: Review: Grammar

Grammar point:
Exercise:

Choose the best answer for the following sentences:


1. You are Sara. I ............... you.
A. don't still remember
B. still doesn't remember
C. still don't remember
D. doesn't still remember
Explain:


2. Their family ............... lives in Moscow.
A. also
B. until
C. only
D. still
Explain:


3. I want to go out but it ............... heavily.
A. still is raining
B. rains still
C. is still raining
D. still rain
Explain:


4. Though it′s forbidden, people ................
A. still smoked
B. are still smoking
C. still smoke
D. are still smoked
Explain:


5. There ............... a bus until 3 o′clock.
A. none of them is correct
B. both are correct
C. still isn't
D. isn't still
Explain:
Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved