elearn site

 
ENGLISH 9: Unit 8: Celebrations
REVIEW   

Grammar point:
Exercise:

Choose the best answer for the following sentences:


1. Atlanta is the city ............... the Olympic Games were held in 1996.
A. All are correct.
B. that
C. where
D. which
Explain:


2. Peter is a kind of person to ............... one can talk about anything.
A. him
B. whom
C. that
D. who
Explain:


3. They live in a house ............... roof could collapse at any time.
A. whose
B. its
C. that
D. of which
Explain:


4. What is the name of the man ............... gave us a lift?
A. whom
B. who
C. whose
D. which
Explain:


5. Is April twenty-first the day ...............?
A. on that you'll arrive
B. when you'll arrive
C. when you'll arrive on
D. you'll arrive then
Explain:
Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved