elearn site

 
ENGLISH 8: Unit 2: Making arrangements
REVIEW   

Grammar point:
Exercise:

Choose the best answer for the following sentences:


1. Sally ............... the gate, but she got sick.
A. had painted
B. was going to paint
C. is going to paint
D. was painting
Explain:


2. What ............... tomorrow evening?
A. are you going to do
B. will you do
C. can you do
D. do you do
Explain:


3. It′s my birthday next week. - ............... a birthday party?
A. Do you have
B. Will you have
C. Have you
D. Are you going to have
Explain:


4. I have just bought some paint. ............... this room.
A. I repaint
B. I repainting
C. I will repaint
D. I'm going to repaint
Explain:


5. Why is he putting the camera on a tripod? - ............... a photograph.
A. He takes
B. He is going to take
C. He will take
D. He took
Explain:
Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved