elearn site

 
ENGLISH 12: Unit 9: Deserts
REVIEW   

Grammar point:
Exercise:

Choose the best answer for the following sentences:


1. It began to rain heavily, ............... he still went to school.
A. because
B. so
C. therefore
D. but
Explain:


2. They have lived next door to us for years, ............... we hardly ever see them.
A. however
B. although
C. so
D. because
Explain:


3. It is going to rain, ............... he takes my umbrella.
A. because
B. so
C. but
D. as
Explain:


4. He′s been studying really hard, ............... he can pass the exams.
A. however
B. all are correct
C. but
D. therefore
Explain:


5. Jenny didn′t study for the exam, ............... she still passed.
A. although
B. however
C. therefore
D. so
Explain:
Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved