elearn site

 
ENGLISH 10: Unit 11: National parks
REVIEW   

Grammar point:
Exercise:

Choose the best answer for the following sentences:


1. We would have gone to the beach if we ............... in Florida.
A. had left
B. has stayed
C. had stayed
D. had
Explain:


2. They ............... less if they ............... the tickets yesterday.
A. would have paid~had booked
B. had paid~would have booked
C. had paid~booked
D. paid~would book
Explain:


3. If you had watched the news, she ............... the puzzle.
A. solved
B. would solve
C. would have solved
D. had solved
Explain:


4. If my mother had made breakfast, I ............... really happy.
A. were
B. would have been
C. would be
D. was
Explain:


5. If I ............... a mobile, I could have phoned you.
A. have had
B. had had
C. had
D. had been
Explain:
Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved