elearn site

 
English 7: Unit 15: Going out

Rewrite each sentence so that the meaning stays the same:

go to bed early at night


1. Don′t stay up too late at night.
You shouldsmaller than her brother's room


2. Her brother′s room is 40 m2. Her room is 30 m2.
Her room iskeep your hands clean before meals


3. You′d better keep your hands clean before meals.
You shouldsleep at night because of the noise


4. The noise keeps me awake at night.
I can′twant to go to the party but James did


5. James wanted to go to the party but I didn′t.
I didn′t


Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved