elearn site

 
English 7: Unit 1: Back to school
Activity:

Choose the best answer for the following sentences:


1. What ............... ? I work in a post office.
A. do you do
B. does you do
C. are you doing
D. are you do
Explain:


2. ............... from New York to California?
A. How is far
B. How long
C. Is far
D. How far is it
Explain:


3. Mary is from Boston and her parents ............... there.
A. still live
B. also live
C. live still
D. lived
Explain:


4. Mrs. Smith has ............... friends.
A. many
B. lots of
C. a lot of
D. all are correct
Explain:


5. ............... book do you like best?
A. Who
B. Which
C. Whom
D. What
Explain:
Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved