elearn site

 
ENGLISH 7: Unit 7: The world of work
REVIEW   

Grammar point:
Exercise:

Choose the best answer for the following sentences:


1. Mr. Tomas drinks ............... coffee than my father.
A. least
B. the less
C. less
D. the much
Explain:


2. There are ............... students in this room than that one.
A. little
B. any
C. much
D. more
Explain:


3. His brother earns ............... than him, but he has ............... than his brother.
A. lot money ~ lot time
B. more money ~ more free time
C. very much money ~ very less time
D. least money ~ best time
Explain:


4. Bill Gate has ............... money than Elton John.
A. very much
B. lots
C. much
D. more
Explain:


5. I have ............... books than you.
A. fewer
B. least
C. few
D. much
Explain:
Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved