elearn site

 
English 11: Review: Grammar

Grammar point:
Exercise:

Choose the best answer for the following sentences:


1. The man ............... has sent me this letter is my friend′s brother.
A. which
B. D & C are correct
C. who
D. that
Explain:


2. A friend ............... car was stolen drives one of his cars now.
A. which
B. whose
C. who
D. that
Explain:


3. The theft ............... I told you about happened 3 weeks ago.
A. which
B. D & A are correct
C. who
D. that
Explain:


4. The car ............... is over there is one of his three cars.
A. who
B. which
C. that
D. C & B are correct
Explain:


5. The man ............... I met yesterday needs some help from the police.
A. D & B are correct
B. who
C. which
D. that
Explain:
Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved