elearn site

 
English 8: Unit 1: My friends

Rewrite each sentence so that the meaning stays the same:

old enough to ride a motorbike


1. He isn′t allowed to ride a motorbike because he is too young.
He is notlong, straight and black hair/long straight black hair


2. Her hair is long, straight and black.
She hasan easy question that he can answer


3. This question is easy enough for him to answer.
It is suchthe price of this clock


4. How much does this clock cost?
What′sThe ladder was not long enough to reach the window


5. The ladder wasn′t very long. It didn′t reach the window. (enough … to)


Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved