elearn site

 
English 6: Unit 13: Activities and the seasons

Read the passage and choose the correct answer:

Tom: What weather do you like?
Mary: I like warm weather. How about you?
Tom: I like cold weather.
What’s the weather like in the summer?
Mary: It is hot.
What do you do when it’s hot?
Tom: I go swimming.


1. What weather does she like?
A. warm
B. cold
C. hot
D. cool
Explain:


2. What weather does he like?
A. warm
B. hot
C. cold
D. cool
Explain:


3. What does he do when it′s hot?
A. goes swimming
B. plays soccer
C. goes jogging
D. goes fishing
Explain:
Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved