elearn site

 
Lớp 8: Unit 9: A first-aid course


Listen to the audio and write the missing words in the blanks:


1. CASE FAINTING
First-aid
- Leave the patient   flat.
- Don′t force him/her to sit or stand.
- Elevate the patient′s feet, or lower his/her head   the level of the heart.
- Don′t let the victim get  .
- Give the victim a cup of tea when he/she revives.


Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved