elearn site

 
English 10: Unit 2: School talks
Activity:

Choose the best answer for the following sentences:


1. With age, the mineral content of human bones decreases, ............... them more fragile.
A. there by making
B. which it makes
C. and to make
D. make
Explain:


2. I’m not in a hurry. I don’t mind ............... .
A. waited
B. to wait
C. to waiting
D. waiting
Explain:


3. She ............... do shopping on Saturday, but now she doesn’t have time.
A. is used to
B. was used to
C. be used to
D. used to
Explain:


4. Tom ............... leaving the tickets at home.
A. to regret
B. regrets to
C. regret
D. regrets
Explain:


5. Don’t forget ............... the letter I gave you.
A. to be posted
B. posting
C. to posting
D. to post
Explain:
Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved