elearn site

 
English 12: Unit 7: Economic reforms

Rewrite each sentence so that the meaning stays the same:

we are living in the same street, we hardly ever see each other


1. Despite living in the same street, we hardly ever see each other.
Thoughthe fact that the play received good notices, not many people went to see it/receiving good notices, not many people went to see the play


2. Although the play received good notices, not many people went to see it.
Despiteyou could stop complaining about the heat/you would stop complaining about the heat/there was no more complaints about the heat from you


3. Please stop complaining about the heat.
I wishresult of the fire, a public enquiry was set up/result of the fire, there was the setting up of a public enquiry


4. The fire led to the setting up of a public enquiry.
As athe noise, we continued to study our lesson/the great noise, we continued to study our lesson


5. Although it was very noisy, we continued to study our lesson.
Despite


Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved