elearn site

 
English 8: Unit 5: Study habits
Activity:

Choose the best answer for the following sentences:


1. It′s raining. You ............... wear a raincoat when going out.
A. shall
B. are
C. should
D. use
Explain:


2. “Please wait for me at my office”, She said to him.
A. She asked him to wait for her at her office.
B. She told him wait at her office.
C. She asked wait for her at her office.
D. She warned him to wait for her at her officed.
Explain:


3. She knows that he worked really ............... last semester.
A. hardly
B. hard
C. best
D. better
Explain:


4. David is a good student. He did very well in the first semester. His mother is ............... him.
A. proud of
B. sad
C. displeased
D. sorry for
Explain:


5. Daisy wants to get good marks, so she needs to learn her lesson more ................
A. care
B. carefully
C. careful
D. careless
Explain:
Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved