elearn site

 
English 12: Review: Grammar

Grammar point:
Exercise:

Choose the best answer for the following sentences:


1. Hello Peter, are you back from the match? ............... it?
A. Have you enjoyed
B. Do you enjoy
C. Are you enjoying
D. Did you enjoy
Explain:


2. His wife ............... last year but he still cannot accept the situation as it is her death.
A. died
B. was died
C. had died
D. were died
Explain:


3. ............... before? Laura, this is Peter.
A. Had you two met
B. Did you two meet
C. Have you two met
D. Do you two meet
Explain:


4. ............... my bag anywhere? I can′t find it.
A. Are you seeing
B. Have you seen
C. Did you see
D. Do you see
Explain:


5. When I saw last Lam and Lien, ............... in Paris.
A. she was living
B. them were living
C. they were living
D. we were living
Explain:
Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved