elearn site

 
English 11: Unit 9: The post office
Activity:

Choose the best answer for the following sentences:


1. I don’t know the name of the man ............... I met yesterday.
A. which
B. whom
C. who
D. where
Explain:


2. A building was destroyed in the fire. It has now been rebuilt.
A. The building which was destroyed in the fire was now been rebuilt.
B. A building, which was destroyed in the fire, was now been rebuilt.
C. The building which was destroyed in the fire has now been rebuilt.
D. The building, which was destroyed in the fire, was now been rebuilt.
Explain:


3. A shoplifter is the person ............... .
A. is stealing from a shop
B. who steals from a shop
C. steals from a shop
D. stolen from a shop
Explain:


4. The post office offers a special mail service ............... is particularly fast.
A. who
B. where
C. which
D. when
Explain:


5. This school is only for children ............... first language is not English.
A. who
B. whom
C. whose
D. that
Explain:
Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved