elearn site

 
Lớp 12: Unit 3: Ways of socialising


Listen to the audio and write the missing words in the blanks:


1. Receptionist: Okay, I think that′s  , madam. Could you just sign there, please?
Kirsty: Can I borrow   pen, please?
Receptionist: Of course. Here you are.
Kirsty: Thanks.
Receptionist: Here′s your  . It′s Room 102. Enjoy your stay.
Kirsty: Thank you.
Lisa: Nick. Nick! Can you turn it down, please? Can you   me?
Nick: What?
Lisa: Could you turn down the  , please? I′m trying to work.
Nick: Sorry, sorry. Is that better?
Lisa: Yes, thanks. And could you stop  , please?
Nick: Yes, yes of  .


Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved