elearn site

 
English 8: Unit 1: My friends
Activity:

Choose the best answer for the following sentences:


1. My best friend doesn’t talk much in public. She’s rather ............... in public.
A. generous
B. reserved
C. polite
D. sociable
Explain:


2. Mary used to live next door to me. She used to be my ............... .
A. next-door neighbor
B. next-door friend
C. cousin
D. door relative
Explain:


3. Can you put the book in your bag? No, it is not ............... to carry everything.
A. enough big
B. small enough
C. big enough
D. enough small
Explain:


4. My brother is seventeen years old. He isn’t ............... to work.
A. young enough
B. old enough
C. enough old
D. enough young
Explain:


5. What does your close friend look like? She is very lovely. She has long ............... hair and white skin.
A. tall
B. short
C. straight
D. blond
Explain:
Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved