elearn site

 
English 10: Unit 4: Special education

Rewrite each sentence so that the meaning stays the same:

we had had enough money, we could/would have gone on holiday


1. We didn′t go on holiday because we didn′t have enough money.
Ifyou are not going near that dog


2. I′ve warned you not to go near that dog.
I′ve warned you aboutwere you born


3. What is your date of birth?
Whenbeautiful this flower is


4. This flower is very beautiful!
Howhis illness, he can not do his work


5. He can′t do his work because he is ill.
Because of


Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved