elearn site

 
ENGLISH 8: Unit 14: Wonders of the world
REVIEW   

Grammar point:
Exercise:

Choose the best answer for the following sentences:


1. The violin ............... by Vanessa Mae.
A. is played excellently
B. are played excellently
C. is played excellent
D. is be played excellently
Explain:


2. He ............... to report for duty at six.
A. has been already told
B. have already been told
C. has been told already
D. has already been told
Explain:


3. ............... your homework ............... by Tom yet?
A. Have ~ been finished
B. Has ~ been finished
C. Has ~ finished
D. Has been ~ finished
Explain:


4. Can this problem ............... by Peter?
A. solved
B. be solved
C. been solved
D. solve
Explain:


5. A villa ............... at West Lake by my father.
A. none of them is correct
B. has just been bought
C. have just been bought
D. has been just bought
Explain:
Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved