elearn site

 
ENGLISH 6: Unit 14: Making plans
REVIEW   

Grammar point:
Exercise:

Choose the best answer for the following sentences:


1. What are you ............... to do this weekend?
A. to go
B. going
C. go
D. goes
Explain:


2. My friends ............... watch “Twilight” film.
A. are going to
B. is going to
C. going to
D. going
Explain:


3. How long are you going ............... in Nha Trang?
A. stays
B. stay
C. staying
D. to stay
Explain:


4. How are they ............... to travel? – By bus.
A. go
B. to go
C. going
D. will
Explain:


5. She ............... Hoi An ancient town.
A. are going to visit
B. go to visit
C. going to visit
D. is going to visit
Explain:
Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved