elearn site

 
Lớp 7: Unit 4: At school


Listen to the video and write the missing words in the blanks:

1. Cristina:   me, where′s the Tourist Information Office?
Passer-by: The Tourist Information Office...
Cristina: Yes.
Passer-by: Tourist Information Office... erm... yes, I think   a Tourist Information Office in King Street...
Cristina: King Street...   that?
Passer-by: Or is it Queen Street... I don′t know...
Cristina: Oh...
Passer-by: No, it′s King Street. It′s over  ...
Cristina: Okay... thank you...
Cristina: Excuse me...
Leaflet-giver: Yes?
Cristina:... is this King Street?
Leaflet-giver: Yeah. This is King Street.
Cristina: Oh, good. Where′s the Tourist Information Office, please?
Leaflet-giver: The Tourist   Office... is over there on the left...  to the cinema...
Cristina: Oh, yes. I see it. Thank you...
Leaflet-giver: That′s all  .
Cristina: No thanks.


Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved