elearn site

 
ENGLISH 10: Unit 10: Conservation
REVIEW   

Grammar point:
Exercise:

Choose the best answer for the following sentences:


1. When ............... the radio ...............?
A. is~invented
B. did~invented
C. were~invented
D. was~invented
Explain:


2. That theory ............... by Dr. Ikeda.
A. developed
B. was developing
C. was developed
D. develops
Explain:


3. A new hospital ............... here.
A. is going to be built
B. will build
C. are going to be built
D. are built
Explain:


4. Can English ............... at the club?
A. spoke
B. be speaking
C. speak
D. be spoken
Explain:


5. A new marketing manager ............... by us last night.
A. was appointed
B. was appointing
C. is appointed
D. appointed
Explain:
Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved