elearn site

 
English 7: Unit 11: Keep fit, stay healthy

Rewrite each sentence so that the meaning stays the same:

show me the way to the nearest drugstore/tell me the way to the nearest drugstore


1. Could you tell me where the nearest drugstore is?
Could youhaving a cold


2. Your temperature is high.
You′reputting on weight/gaining weight


3. I was 40 kilos last month. Now I′m 42 kilos.
I amdid you play table tennis


4. We played table tennis yesterday afternoon.
Whenten years old


5. My close friend was born in 1999.
Now he is


Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved