elearn site

 
English 8: Unit 13: Festivals

Rewrite each sentence so that the meaning stays the same:

was built more than one hundred years ago


1. They built this house more than one hundred years ago.
This househe was a student


2. Tom said, “I am a student.”
Tom said thatfor looking after the new staff


3. It′s Susan′s job to look after the new staff.
Susan is responsibletoo narrow for cars to park there


4. The road is so narrow that cars can not park there.
The road isour school held a flower – arranging contest for school girls


5. Last week our school held a contest for school girls to arrange flowers.
Last week


Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved