elearn site

 
English 8: Review: Grammar

Grammar point:
Exercise:

Choose the best answer for the following sentences:


1. When Mike and Jane ............... the walls, their dog ............... over the paint pot.
A. paint~knocks
B. painted~knocked
C. were painting~knocked
D. were painting~knocking
Explain:


2. Sally ............... to school because she ............... late.
A. hurrying~was
B. was hurrying~was
C. hurried~was being
D. hurried~was
Explain:


3. He ............... her a message when the teacher ................
A. was passing~didn't look
B. passed~looked
C. passed~was not looking
D. was passing~was not looking
Explain:


4. The kids ............... in the garden when it suddenly began to ................
A. are playing~raining
B. were playing~rain
C. play~rain
D. played~raining
Explain:


5. While Aeron ............... in his room, his friends ............... in the pool.
A. worked~swum
B. was working~were swimming
C. was working~swam
D. worked~swim
Explain:
Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved