elearn site

 
English 11: Unit 1: Friendship
Activity:

Choose the best answer for the following sentences:


1. She found it difficult to get ............... with new friends.
A. acquaint
B. acquainted
C. acquainted
D. acquaints
Explain:


2. John was ............... we all want to make friends with him.
A. such a good student that
B. such good a student that
C. so a good student that
D. so a student good that
Explain:


3. He is not good ............... maths. He is incapable ............... calculating.
A. at~for
B. on~in
C. with~in
D. at~of
Explain:


4. It is ............... cold to go out.
A. much
B. so
C. little
D. too
Explain:


5. The exam is coming, so the teachers make their students ............... a lot.
A. studying
B. studied
C. study
D. to study
Explain:
Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved