elearn site

 
English 11: Review: Grammar

Grammar point:
Exercise:

Choose the best answer for the following sentences:


1. I didn′t like the woman ................
A. we met yesterday
B. met her yesterday
C. meeting her yesterday
D. we meet her yesterday
Explain:


2. I have three brothers, ............... are businessmen.
A. who all of them
B. all of whom
C. that all of them
D. who they all
Explain:


3. Many people lost their homes in the storm. The government needs to establish more shelters to care for those ............... have homes.
A. which doesn't
B. which don't
C. who doesn't
D. who don't
Explain:


4. I like the dress ................
A. wearing
B. which is wearing
C. Ann is wearing
D. to wear
Explain:


5. I was happy during the years ............... I lived with my grandfather
A. where
B. when
C. in which
D. that
Explain:
Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved