elearn site

 
English 8: Unit 2: Making arrangements
Activity:

Choose the best answer for the following sentences:


1. If you forget his telephone number, you can look it up in the ............... .
A. telephone directory
B. table telephone
C. public telephone
D. telephone box
Explain:


2. I’ve got a bad headache. Oh, I ............... an aspirin for you.
A. get
B. am getting
C. will get
D. am going to get
Explain:


3. ............... another cup of coffee? No, thank you.
A. Have you
B. Will you have
C. Do you have
D. Are you going to have
Explain:


4. Please turn off the radio. I ............... my homework now.
A. doing
B. do
C. am going to do
D. am doing
Explain:


5. People who have difficulties in hearing and speaking are ................
A. deaf-mutes
B. deaf
C. deaf-mute
D. mute
Explain:
Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved