elearn site

 
English 6: Unit 5: Things I do
Activity:

Choose the best answer for the following sentences:


1. Every morning, I ............... to school at 6:30 a.m.
A. go
B. goes
C. going
D. went
Explain:


2. Every morning, I ............... .
A. goes school
B. go to school
C. goes to school
D. go school
Explain:


3. ............... does Daisy do after school? She listens to music.
A. What
B. What time
C. When
D. Where
Explain:


4. Peter ............... television after school.
A. watches
B. watch
C. watched
D. watching
Explain:


5. Nine fifteen is ............... .
A. a quarter past nine
B. a quarter to nine
C. a nine to quarter
D. a nine past quarter
Explain:
Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved