elearn site

 
ENGLISH 6: Unit 15: Countries
REVIEW   

Grammar point:
Exercise:

Choose the best answer for the following sentences:


1. A: Which language ............... he ...............?
B: He ............... Korean. And what about you?
A. is~ speaks~ is speaks
B. does~ speak ~ speaks
C. does~ speaking~ does speaking
D. doing~ speaking~ speaking
Explain:


2. I ............... Japanese, Tom ............... English and Laura ............... French.
A. speak~ speaks~ speaks
B. speak~ speak ~ speak
C. am speaking~ is speaking~ is speaking
D. am speak~ is speaks~ is speaks
Explain:


3. Which school ............... you ............... to? I ............... to Cambridge school.
A. are~ are going~ am going
B. are~ goes~ am going
C. are~ do~ am go
D. do~ go~ go
Explain:


4. Where ............... you from? I′m ............... Viet Nam.
A. are come~ from
B. are~ from
C. come~ am come
D. do~ com
Explain:


5. Our country ............... great rivers like the Red and Mekong Rivers. We ............... lots of lakes, too. We have lots of rain, so the country ............... very green. We ............... big forests and we ............... have any deserts.
A. is having~ are having~ is~ are having~ are not having
B. is have~ are have~ are have~ are not have ~ doesn't
C. has~ have~ is~ have~ don't
D. have~ have ~ is have~ are have~ are not have
Explain:
Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved