elearn site

 
English 7: Unit 10: Health and hygiene

Rewrite each sentence so that the meaning stays the same:

brush your teeth after meals


1. It′s very important to brush your teeth after meals.
You shouldstudying hard because I want to pass my exam


2. I′m studying hard. I want to pass my exam.
I′mis a dentist


3. He always take good care of our teeth.
Hea lot of overtime because his rent is so expensive


4. He works a lot of overtime. His rent is so expensive.
He workseat much sweets


5. Avoid eating a lot of sweets.
Don′t


Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved