elearn site

 
Lớp 8: Unit 5: Study habits


Listen to the video and write the missing words in the blanks:

1. What′s important to me when I meet someone? Well, I like people who are very  , so humor is very important. And I like people who are intelligent, so we have fun things to talk about. And people who have   interests, who I can have… just fun with.
I like people who are friendly and creative and have a good sense of humor. And I don′t like people who are rude or  .
I′m   to people who have a great sense of humor, who know how to make people laugh, who can tell a good joke. I also like people who are intelligent, who read a lot, and are interested in different things.
I like people that are relaxed and relaxing to be with. People with a sense of humor, and creative people… I don′t really like   people or aggressive people.
What′s most important to me when I meet a person is that they are  , they have a good sense of humor, and are intelligent. The inside is the most important; the   … is not so important when it comes to friendship. As long as you have those qualities, you′re fine by me.


Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved