elearn site

 
English 8: Unit 3: At home

Rewrite each sentence so that the meaning stays the same:

is important to keep the environment clean


1. Keeping the environment clean is very important.
Itnot safe to leave medicine around the house/dangerous to leave medicine around the house


2. To leave medicine around the house is not safe.
It iscook as well as Daisy/cook as well as Daisy can


3. Jane can cook better than Daisy.
Daisy can′tdangerous to play with matches


4. Playing with matches is very dangerous.
It′scan my sister


5. Linda can′t speak French, and my sister can′t either.
Linda can′t swim, and neither


Score: 0/10
No.DateRight ScoreTotal ScorePercent
 
PARTNERS
NEWS
Khai giảng lớp học tiếng anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Triển khai chương trình hoạt động xã hội nhằm tích cực đóng góp cho cộng đồng

Báo Doanh Nhân Sài Gòn viết về trang web elearn.edu.vn

"Better English, Better Choice" (tạm dịch: Tiếng Anh tốt hơn, Lựa chọn tốt hơn) là khẩu hiệu của website ôn luyện tiếng Anh trực tuyến http://elearn.edu.vn.

 

BEES Group
Address: 57/8A Đường số 3, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM
Tel: 0932 727 818
Copyright 2010-2020 - All Rights Reserved